Jaroslava ŠEVELOVÁ

Ochrana životního prostředí

Zajistím jednorázově dle Vašich požadavků:

Odpadové hospodářství:

 • plány odpadového hospodářství
 • výkon funkce odpadového hospodáře
 • zpracování ročních hlášení o produkci odpadů do ISPOP a statistiku
 • identifikační listy nebezpečných odpadů, základní popisy odpadů
 • zajištění souhlasů k nakládání s nebezpečnými odpady
 • zajištění souhlasů k provozování zařízení dle § 14 zákona

Vodní hospodářství:

 • plány havarijních opatření pro látky závadné vodám
 • zpracování ročních hlášení o odběru vody a vypouštění OV
 • zajištění povolení vodohospodářských orgánů (vypouštění odpadních vod, ČOV)
 • zajištění odběrů vzorků vody a jejich rozborů

Ovzduší:

 • zajištění povolení pro provozování zdrojů znečišťování ovzduší
 • zpracování souhrnných provozních evidencí do ISPOP a výpočet poplatku
  za emise ze zdrojů
 • plány zavedení zásad správné zemědělské praxe
 • provozní řády zdrojů znečišťování ovzduší
 • zajištění služeb autorizovaných osob

 

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle zákona č. 100/2001 Sb., EIA - posuzování vlivů na ŽP
CHEMICKÉ LÁTKY
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ - zařazení pracovišť
PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

 

Další možnosti: průběžná celoroční spolupráce v OŽP formou pravidelných
kontrol provozovny se zápisem a návrhem řešení nedostatků (prevence)

 • Zastupování firem při jednání s orgány státní správy,
 • Sledování povinností plynoucích ze změn právních předpisů a jejich dopad
  na chod firem
 • Školení pracovníků k výše uvedeným problematikám

 

 

 

 

 

 

© 2011 - Ochrana životního prostředí - Jaroslava Ševelová