OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Jaroslava ŠEVELOVÁ

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

 • zpracování ročních hlášení o produkci odpadů do ISPOP, statistika
 • identifikační listy nebezpečných odpadů, základní popisy odpadů
 • zajištění souhlasů k provozování zařízení dle zákona
Vodní hospodářství

Vodní hospodářství

 • plány havarijních opatření pro látky závadné vodám
 • zpracování ročních hlášení o odběru vody a vypouštění OV
 • zajištění povolení vodohospodářských orgánů (vypouštění odpadních vod, ČOV)
Ovzduší

Ovzduší

 • zajištění povolení pro provozování zdrojů znečišťování ovzduší
 • zpracování souhrnných provozních evidencí do ISPOP a výpočet poplatku za emise ze zdrojů
 • provozní řády zdrojů znečišťování ovzduší
 • OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
  podle zákona č. 100/2001 Sb., EIA - posuzování vlivů na ŽP
 • CHEMICKÉ LÁTKY
 • PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
  zařazení pracovišť
 • PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

Kontakt

Jaroslava Ševelová

IČ: 65286227
E-mail: jarka.sevelova@ochranazp.cz

Mobirise website maker - More here